ما چه کاری انجام میدهیم

عرضه ی مشاوره

با ما شما میتوانید از تجاربتان صحبت کنید و در مورد حق و حقوقتان اطلاعات بیشتری کسب کنید. با هم راههای کاربری جهت قابله با تبعیض پیش رو را بررسی میکنیم.
ما خدمات زیر را میتوانیم ارائه دهیم:

  • صحبت و گوش دادن به حرف های شما در یک محیط محافظت شده
  • افزایش دانایی در مورد حقوقتان
  • نوشتن نامه ی اعتراض یا کمک به شما برای تنظیم آن
  • تحقیق و تفحص
  • صحبت میانجی گرایانه میان شما و شخصی که شما را مورد تبعیض قرار داده
  • صحبت با مسئولین
  • جستجو برای وکیل
  • ورکشاپ و تمرین با سایر قربانیان
  • و خیلی موارد دیگر