مشاوره

ما شما را در برابر تبعیض روزانه و موارد نژادپرستی محافظت میکنیم. بطور مثال وقتی به خاطر کشوری که از آن میایید یا ملیتتان یا دینتانمورد بی مهری قرارمیگیرید. ما امکان مشاوره ی خصوصی و بدون نام و نشان را میدهیم. ما شما را از حقوقی که از آن برخوردار هستید آگاه میکنیم و با هم به دنبال راه چاره برای مشکلتان میگردیمما شما ره در صورت برخورد با موارد نژادپرستانه و تبعیض آمیز مشاوره میدهیم. در اینجا شما میتوانید اطلاعات اولیه را کسب بنمایید، با ما جهت مشاوره ارتباط برقرار نمایید و یا مورد تبعیض آمیز را گزارش کنید:

دفتر هاله

سه شنبه ها از ۱۰ تا ۴ بعد از ظهر
و همچنین با وقت قبلی

LAMSA e.V.
Große Ulrich Straße 25
06108 Halle (Saale)

کروکی محل

دفتر ماگدبورگ

پنجشنبه ها از ۱۰ تا ۴ بعد از ظهر
و همچنین با وقت قبلی

LAMSA e.V.
1.02 اتاق
Brandenburger Str. 9
39104 Magdeburg

کروکی محل

ما همچنین میتوانیم بصورت سیار در تمام ایالت زاکسن آنهالت به شما مشاوره بدهیم.