مسئول پروژه – لامزا

Landesnetwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt

تمامی ارگانهای مهاجرتی در ایالت زاکسن آنهالت در تاریخ 15 نوامبر 2008 در دسائو به یکدیگر پیوستند و نهادی را به نام لامزا تشکیل دادند و در تاریخ 22 مارچ 2014 تشکلی را در ماگدبورگ بنا نهادند

لامزا واسطه ای سیاسی اجتماعی و فرهنگی برای مردمانی با پیش زمینه ی مهاجرتی ست در سطح ایالتی. این وساطت با نمایندگان سایر ادارات و ارگانهای ایالتی و همچنین با سایر ارگانهای مهاجرین در سایر ایالات قابل تعریف است.

لامزا بر آن است تا بتواند پشتیبانی دیرپایی در زمینه ی ادغام برای مهاجرین در ایالت زاکسن آنهالت ارائه دهد.