Chúng tôi làm gì

Các dịch vụ tư vấn

Ở chỗ chúng tôi, bạn có thể nói về những trải nghiệm của mình và được giải thích về những quyền lợi của mình. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về những khả năng đường đi nước bước để tránh được những kỳ thị. Chúng tôi có thể làm cho bạn được những việc như:

  • Trò chuyện và lắng nghe trong một không gian an toàn
  • Giải thích về tình trạng pháp lý
  • Viết thư hoặc giúp viết thư tố cáo
  • Nachfrage und Recherche
  • Tìm hiểu và khảo sát
  • Tiến hành môi giới cuộc nói chuyện giữa bạn và phía/người đã kỳ thị bạn
  • Trò chuyện với cấp trên
  • Hội thảo và huấn luyện với những người cùng cảnh ngộ khác
  • Và nhiều nữa