Chủ dự án – Hiệp hội LAMSA e.V.

Landesnetwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt

Ngày 15 tháng 11 năm 2008 tại Dessau-Rosslau, các tổ chức người nhập cư ở Sachsen-Anhalt đã hòa nhập trong một “Mạng lưới bang các tổ chức người nhập cư Sachsen-Anhalt” (LAMSA) và vào ngày 22 tháng 3 năm 2014 đã thành lập nên Hội phi lợi nhuận ở Magdeburg.

LAMSA e.V. đại diện lợi ích chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của các công dân có nguồn gốc nhập cư ở cấp tiểu bang. Nó là người phát ngôn hợp pháp đối với chính quyền tiểu bang và các tổ chức quan trọng ở cấp tiểu bang, cũng như các tổ chức nhập cư tương tự ở các tiểu bang khác.

LAMSA muốn đóng góp vào việc khuyến khích hội nhập của người nhập cư ở Sachsen-Anhalt.